Vision & Værdier

Vision

Frivilligcenterets vision er et stærkt og mangfoldigt lokalt civilsamfund i hele Furesø kommune. Alle har mulighed for at yde en frivillig indsats, og alle kan få støtte og vejledning efter behov.

Værdier

 • Vi er åbne, og vi ved, at alle kan arbejde i fællesskab. Vi er tillidsfulde, nysgerrige og respektfulde. Vi er gode til at gribe muligheder, til at give plads til samtale og til at skabe løsninger.
 • Vi ser muligheder, og vi fjerner barrierer.
 • Vi har et skarpt blik for forskellige ressourcer, fagligheder og erfaringer. Vi engagerer relevante samarbejdspartnere i opgaveløsningen. Vi faciliterer, skaber dialog og formidler samarbejde, netværk og fællesskab. Vi stræber altid efter at øge kvaliteten.

Vedtægter Frivilligcenter Furesø

Seneste vedtægtsændringer 20. marts 2014

 • § 1 Navn og hjemsted

  Stk. 1. Foreningens navn er Frivilligcenter Furesø.

  Stk. 2. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

 • § 2 Formål

  Stk. 1. Foreningen har som formål at drive et frivilligcenter, der skal være samlingssted for det lokale frivillige arbejde i relation til følgende områder: Det sociale arbejde, sundhed, integration, kultur, idræt og miljø. Foreningen skal være med til at styrke, støtte og udvikle området i alle medlemmers interesse. 

  Stk. 2. Foreningen varetager følgende overordnede fælles interesser: 

  • At gøre en aktiv indsats for at synliggøre det frivillige sociale arbejde og dets tilbud lokalt
  • At rådgive foreninger og frivillige
  • At hjælpe nye initiativer på vej
  • At hjælpe og støtte medlemmer med igangværende og udvikling af nye projekter
  • At sikre en koordinering af de frivillige initiativer gennem netværk
  • At sikre en dialog mellem medlemmer
  • At skabe dialog mellem medlemmer, kommune og virksomheder
  • At tilbyde uddannelse og kursusvirksomhed til medlemmer
  • At tilbyde medlemmer husly til møder og faciliteter til kopiering, internet m.v.
  • At understøtte rekruttering af frivillige i form af en frivilligformidling 

  Stk. 3. Foreningen skal tilstræbe den bredest mulige lokale forankring. 

  Stk. 4. Foreningen er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. 

 • § 3 Medlemmer

  Stk. 1. Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer, klubber, netværk og selvhjælpsgrupper, samt grupper, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde i Furesø Kommune.
  Som medlemmer kan optages frivillige, der ikke er organiseret i en forening, men som beskæftiger sig med frivilligt arbejde.

  Stk. 2. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til frivilligcentrets bestyrelse. Afgørelse om medlemskab træffes af bestyrelsen under hensynstagen til foreningens formål.
  Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted. 

  Stk. 3. For at stemme på generalforsamlingen skal kontingentet være betalt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

  Stk. 4. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. 

  Stk. 5. Enkeltpersoner og virksomheder kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. 

  Stk. 6. Hvert støttemedlem fastsætter selv sit bidrag, dog minimum kontingentet.

 • § 4 Generalforsamling

  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. 

  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 28 dages varsel. 

  Stk. 3. Alle fremmødte deltagere har taleret. 

  Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Identifikation af stemmeberettigede
  5. Bestyrelsens årsberetning forelægges til godkendelse
  6. Revideret årsregnskab forelægges til godkendelse
  7. Indkomne forslag
  8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  9. Budget for det kommende år forelægges
  10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   (i lige år vælges i alt 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges i alt 3 bestyrelsesmedlemmer):
   a. Valg af formand for 2 år (vælges i lige år)
   b. Valg af kasserer for 2 år (vælges i ulige år)
   c. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
   (Valgforbund 1 vælger i alt 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år,
   Valgforbund 2 vælger 1 bestyrelsesmedlem i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og
   Valgforbund 3 vælger 1 bestyrelsesmedlem i lige år, jf. 4, stk. 5.
   Det valgforbund, som formanden repræsenterer, skal derfor vælge et bestyrelsesmedlem færre i lige år, da formanden er et af valgforbundets medlemmer. Tilsvarende ved valg af kasserer i ulige år.)
  11. Valg af 3 suppleanter for 1 år
  12. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år
  13. Eventuelt 

  Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen er foreningens medlemmer, det vil sige foreninger, organisationer, klubber, netværk- og selvhjælpsgrupper, samt grupper, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde, jf. § 3, stk. 1.
  For at sikre en bred sammensat bestyrelse benyttes valgforbund. 3
  Valgforbund 1: Idrætsområdet og Kulturområdet
  Valgforbund 2: Ældreområdet, Handicapområdet, Socialområdet og Integrationsområdet
  Valgforbund 3: Enkeltmedlemmer
  Valgforbund 1 og 2 vælger hver 3 bestyrelsesmedlemmer, som så vidt muligt repræsenterer alle områder i valgforbundet.
  Valgforbund 3 vælger 1 bestyrelsesmedlem.
  Der vælges en suppleant fra hvert valgforbund.
  Er der ikke tilstrækkelig opstillede bestyrelseskandidater fra et valgforbund, kan der ske en opfyldning blandt bestyrelseskandidater fra de øvrige valgforbund.
  For opstillede bestyrelseskandidater fra valgforbund 1 og 2 skal der forelægge en skriftlig indstilling fra den forening, organisation, klub, netværk- og selvhjælpsgruppe, samt grupper, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde, jf. § 3, stk. 1, de repræsenterer. 

  Stk. 6. Genvalg kan finde sted. 

  Stk. 7. Årsberetning, årsregnskab og budget udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 

  Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

  Stk. 9. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

  Stk. 10. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. 

  Stk. 11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 • § 5 Bestyrelse

  Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der repræsenterer de 3 valgforbund, jf. § 4, stk. 5. Bestyrelsen udpeger en næstformand på sit første møde efter generalforsamlingen.
  Ved kassererens varige forfald udpeger bestyrelsen en konstitueret kasserer på sit første møde derefter. Den konstituerede kasserer fungerer frem til den førstkommende generalforsamling.
  Bestyrelsen kan suppleres med 2 medlemmer, der udpeges som ressourcepersoner for et givent område. 

  Stk. 2. Furesø Kommune kan repræsenteres i bestyrelsen med en observatør uden stemmeret. 

  Stk. 3. Hvis et valgt bestyrelsesmedlem har varigt forfald, indtræder en suppleant i bestyrelsen indtil næste generalforsamling. 

  Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes minimum kvartalsvis og i øvrigt når formanden finder det fornødent, eller 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. 

  Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

  Stk. 6. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.

  Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

  Stk. 8. Bestyrelsen ansætter og afskediger frivilligcentrets daglige leder. Der udarbejdes en stillings- og funktionsbeskrivelse for den daglige leder.
  Den daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret. Frivilligcentrets lønnede personale kan ikke vælges til bestyrelsen. 

 • § 6 Årsregnskab

  Stk. 1. Årsregnskab og revision følger kalenderåret. 

  Stk. 2. Årsregnskabet skal revideres af en registreret / statsautoriseret revisor. 

 • § 7 Hæftelse og tegningsregler

  Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
  I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kassereren.
  I kassererens fravær tegnes foreningen af formanden og næstformanden.
  Ved optagelse af lån og pantsætning / salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

  Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

  Stk. 3. Bestyrelsen kan give prokura til frivilligcentrets daglige leder.

 • § 8 Ændring af vedtægten

  Stk. 1. Til ændring af vedtægten kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Er dette ikke muligt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der er flertal for forslaget af de stemmeberettigede fremmødte. 

  Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling skal ændringsforslaget godkendes med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. 

 • § 9 Ekstraordinær generalforsamling

  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. 

  Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 42 dage efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3, 4 og 13, jf. § 4, stk. 4. 

  Stk. 3. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler, jf. § 3, stk. 3 og § 4, stk. 3.

 • § 10 Eksklusion

  Stk. 1. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens formål. Eksklusionen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af eksklusionen. 

 • § 11 Nedlæggelse af foreningen

  Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås der flertal på den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
  Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 42 dage efter den ordinære generalforsamling.
  Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen tilfalde et eller flere humanitære formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

 • Vedtaget

  Vedtægten er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. januar 2011 og senest revideret henholdsvis på den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar og den ekstraordinære generalforsamling den 20. marts 2014.

  Dato: 20. marts 2014 

Frivilligcenter Furesø

Stien Kultur- & Aktivitetscenter
Paltholmterrasserne 1
3520 Farum
Tlf: 5047 1562
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt os

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tilbage til toppen