Frivilligcenter Furesø

Stien Kultur- & Aktivitetscenter
Paltholmterrasserne 1
3520 Farum
Tlf: 7235 4573  /  5047 1562
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Personalepolitik i Frivilligcenter Furesø

Frivilligcenter Furesøs Personalepolitik suppleres af en IT-politik og Persondatapolitik.

Vision

Frivilligcenter Furesøs vision er et stærkt og mangfoldigt lokalt civilsamfund i hele Furesø Kommune. Alle har mulighed for at yde en frivillig indsats, og alle kan få støtte og vejledning efter behov.

Værdier

  • Vi er åbne, og vi ved, at alle kan arbejde i fællesskab. Vi er tillidsfulde, nysgerrige og respektfulde.
  • Vi er gode til at gribe muligheder, til at give plads til samtale og til at skabe løsninger.
  • Vi ser muligheder og fjerne barrierer.
  • Vi har et skarpt blik for forskellige ressourcer, fagligheder og erfaringer.
  • Vi engagerer relevante samarbejdspartnere i opgaveløsningen.
  • Vi faciliterer, skaber dialog og formidler samarbejde, netværk og fællesskab.
  • Vi stræber altid efter at øge kvaliteten.

Personale
Vores medarbejdere, fastansatte og frivillige, er vores vigtigste ressource. Alle skal gives et ansvar og beføjelser, således at man føler arbejdsglæde og engagement i forbindelse med arbejdsopgaverne.
Vi ønsker også, at alle medarbejdere, udover at bidrage med hver deres kompetencer, kan se muligheder for personlig udvikling gennem deres arbejde i Frivilligcentret.

Introduktion
Alle nye medarbejdere, fastansatte og frivillige, skal føle sig velkomne og værdsatte i Frivilligcentret. Alle nye medarbejdere gennemgår en introduktionsplan for at skabe overblik over Frivilligcentret og dets arbejdsopgaver og for at få vedkommende til at føle sig tryg. Bestyrelsesformanden varetager introduktionen af ny daglig leder, mens daglig leder varetager introduktionen af øvrige nye medarbejdere.

Ledelse
Frivilligcentrets daglige leder er chef for ansat og frivilligt personale. Frivilligcentrets bestyrelsesformand er chef for daglig leder.

Arbejdstidspolitik
Balance mellem arbejdsliv og fritidsliv er vigtig for alle medarbejdere i Frivilligcentret.

Fastansatte medarbejderes arbejdstid, inkl. aftale om flextid og hjemmearbejde, aftales i deres ansættelseskontrakt (skriftlig). Hvis en medarbejder ønsker en genforhandling af sin kontrakt, udarbejdes

en ny, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan ligeledes i særlige situationer ønske en kontrakt genforhandlet.

Frivillige medarbejdere bestemmer selv individuelt og aftaler med den daglige leder, hvor mange timer og hvilke opgaver, de kan tilbyde at arbejde i Frivilligcentret.

Frivilligcentret har udarbejdet en funktionsbeskrivelse for den daglige leder. Den daglige leder udarbejder tilsvarende en funktionsbeskrivelse for de øvrige fastansatte medarbejdere og orienterer bestyrelsesformanden og bestyrelsen om indhold i trufne aftaler.

Frivilligcentret ønsker, at flest mulige opgaver løses inden for almindelig daglig arbejdstid, men der er også arbejdsopgaver, som udføres uden for normal daglig arbejdstid kl. 8.00-16.00 ved deltagelse i aften og/eller weekendarrangementer. Den daglige leder og bestyrelsesformanden aftaler deltagelse i sådanne arrangementer, mens hver enkelt frivillige medarbejder selv bestemmer, hvor meget vedkommende vil deltage, med mindre andet er aftalt med daglig leder ved opstart af samarbejdet.

Arbejdsmiljø
Det fysisk og psykiske arbejdsmiljø i Frivilligcentret skal være sikkert og sundt og til enhver tid i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Det gode arbejdsmiljø skal bæres af høj social kapital gennem høj grad af tillid og troværdighed, respekt og retfærdighed samt et godt samarbejde. Arbejdsopgaverne skal sikre den enkelte medarbejder et godt job med meningsfuldhed, indflydelse på eget arbejde, forudsigelighed, de rette krav, belønning, social støtte og anerkendelse.

Alle skal føle arbejdsglæde, tryghed og fællesskab og synes, at det er sjovt at gå på arbejde.

Arbejdsmiljøet overvåges og forbedres løbende med gennemførelse af lovpligtig APV hvert tredje år og udarbejdelse af årlig Arbejdsmiljøhandlingsplan med opfølgning på et medarbejdermøde hvert kvartal. APV og handleplaner er tilgængelige for alle medarbejdere.

Den daglige leder har ansvaret for det daglige arbejdsmiljøarbejde og udarbejdelse af APV og handleplaner.

De øvrige medarbejdere vælger af deres midte en arbejdsmiljørepræsentant.

Sygefravær i Frivilligcentret, der skyldes uhensigtsmæssige arbejdsmiljøforhold, afdækkes via APV. Hvis en medarbejder pga. sygdom eller arbejdsskade har fået nedsat arbejdsevne, stræber vi efter, at han/hun kan fortsætte arbejdslivet. Dette kan indebære en tilpasning af arbejdspladsindretning og/eller arbejdsopgave.

 Trivsel

Vi værner om en god og hyggelig arbejdsplads. Alle skal føle engagement og trivsel samt opleve glæde ved jobbet. Alle hjælper hinanden med at holde orden på arbejdspladsen og i fælleslokaler, ude og inde. Det er med til at give et godt førstehåndsindtryk, når medarbejdere og brugere træder ind ad døren.

Kompetenceområdet
Et af vores overordnede mål er at udvikle medarbejdernes kompetencer.

Derfor skal både fastansatte medarbejdere og frivillige tilbydes relevante efteruddannelseskurser i et nødvendigt omfang samt facilitering af daglig leder eller andre personer, der er relevante for opgavens løsning.

Medarbejderne planlægger selv efter behov sparring med kolleger internt og/eller eksternt.

På kontormøder følges op på igangsatte aktiviteter, drages erfaringer og spredes idéer og færdigheder.

 MU-samtale

Den daglige leder gennemfører en årlig MU-samtale i 4. kvartal med fastansat personale og er ansvarlig for gennemførelse af fælles beslutninger. Daglig leder taler løbende med frivillige for at følge op på deres arbejde og trivsel.

Bestyrelsesformanden gennemfører en årlig MU-samtale med den daglige leder, orienterer bestyrelsen og er ansvarlig for gennemførelsen af fælles beslutninger.

Honorering

Fastansatte medarbejdere modtager løn iht. deres kontraktmæssige aftaler. Frivillige arbejder gratis, men de kan, som de fastansatte, få dækket udgifter til offentlig transport eller kørsel i egen bil (statens laveste km-takst) ved nødvendig transport til opgaver for Frivilligcentret. Udgifter i forbindelse med fortæring til møder kan ligeledes dækkes. Dækning af udgifter sker efter forudgående aftale med daglig leder.

Chikane, mobning og diskriminering

I Frivilligcentret tolererer vi ingen former for diskriminering, krænkende handlinger, chikane og/eller mobning pga. etnicitet, særlige behov og udfordringer, religion, seksuel orientering m.m.

Hvis en person oplever sig krænket, anbefaler vi, at vedkommende kontakter den daglige leder eller arbejdsmiljørepræsentanten. Bestyrelsesformanden kan evt. være kontaktperson i eventuelle sager.

Ligestilling
Frivilligcentret er præget af ligestilling, hvilket indebærer, at begge køn har samme muligheder, pligter og rettigheder. Vi går ind for, at der er ligeværdige ansættelsesvilkår, arbejdsforhold og udviklingsmuligheder for kvinder og mænd og en lønstruktur uden kønsrelaterede forskelligheder.

Alkoholpolitik

Alkohol indtages ikke i Frivilligcentret i dagligdagen, men kan serveres ved nytårskur og sommerafslutning samt ved generalforsamling og bestyrelsesmøder. Her serveres der også altid alkoholfrie drikke.

Tobakspolitik
Frivilligcentret er en røgfri arbejdsplads. Al rygning foregår udendørs.

Information internt og eksternt

Medarbejderne informeres dels mundtligt gennem kontakt med den daglige leder eller skriftligt gennem Nyhedsbreve og Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligfuresoe.dk eller Frivilligcenterets facebookside: https://www.facebook.com/FrivilligcenterFuresoe/

Alle relevante dokumenter som strategi-og handleplaner, APV og arbejdsmiljøhandleplaner, årlig arbejdsmiljødrøftelse, frivilligpolitik, funktionsbeskrivelse for daglig leder m.v. forefindes fysisk på kontoret i en mappe beregnet til sådanne dokumenter, så alle papirer er nemt tilgængelige for alle ansatte. Daglig leder har ansvaret for at ajourføre denne mappe, men kan evt. uddelegere dette til en af de faste frivillige på kontoret.

Denne Personalepolitik revideres hvert år i 4. kvartal.

Frivilligcenter Furesøs Personalepolitik er godkendt af bestyrelsen den 19. november 2020.

På bestyrelsens vegne

Anne Gram, formand og Anders Poulsen, daglig leder

 

Frivilligcenteret er medlem af landsorganisationen FriSe. Læs mere om FriSe på www.frise.dk

Frivilligcenter Furesøs kalender

Frivilligcenter Furesø

Stien Kultur- & Aktivitetscenter
Paltholmterrasserne 1
3520 Farum
Tlf: 5047 1562
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt os

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tilbage til toppen