Referat af seneste generalforsamling 2016

Generalforsamling

Frivilligcenter Furesø torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00

Stien, Lokale 6, Kultur- og Aktivitetscenter, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Identifikation af stemmeberettigede

5. Bestyrelsens årsberetning forelægges til godkendelse

6. Revideret årsregnskab forelægges til godkendelse (foretages af revisor)

7. Indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år – bestyrelsen indstiller det uændret

9. Budget for det kommende år fremlægges 

10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (i lige år vælges 4 og i ulige år vælges 3)

a. Valg af formand (i lige år) Bjørn Strange – valgforbund 1 – genopstiller ikke

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år fra valgforbund 1

– Anne Gram Nielsen og Bjørn Strange genopstiller

c. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år fra valgforbund 2 – Vivi Nobel genopstiller ikke Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år fra valgforbund 2, da Birger Vick trækker sig pga. andet frivilligt arbejde (valgt for 2 år i 2015)

d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år fra valgforbund 3 – Alic Rosenlund genopstiller

11. Valg af 3 suppleanter – 1 for hvert valgforbund – for 1 år

– Valg af 1 suppleant fra valgforbund 3 – Stema Thomsen genopstiller

12. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år – Lars Køster Svendsen og Gitte L. Åkjær er på valg

13. Eventuelt 


§ 4 Generalforsamling

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 28 dages varsel.

 

 

Stk. 3. Alle fremmødte deltagere har taleret.

 

 

Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen er foreningens medlemmer, det vil sige foreninger, organisationer, klubber, netværk- og selvhjælpsgrupper, samt grupper, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde, jf. § 3, stk. 1.

 

For at sikre en bred sammensat bestyrelse benyttes valgforbund:

Valgforbund 1: Idrætsområdet og Kulturområdet

Valgforbund 2: Ældreområdet, Handicapområdet, Socialområdet og Integrationsområdet

Valgforbund 3: Enkeltmedlemmer

Valgforbund 1 og 2 vælger hver 3 bestyrelsesmedlemmer, som så vidt muligt repræsenterer alle områder i valgforbundet.

Valgforbund 3 vælger 1 bestyrelsesmedlem.

 

Der vælges en suppleant fra hvert valgforbund.

 

Er der ikke tilstrækkelig opstillede bestyrelseskandidater fra et valgforbund, kan der ske en opfyldning blandt bestyrelseskandidater fra de øvrige valgforbund.

 

For opstillede bestyrelseskandidater fra valgforbund 1 og 2 skal der forelægge en skriftlig indstilling fra den forening, organisation, klub, netværk- og selvhjælpsgruppe, samt grupper, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde, jf. § 3, stk. 1, de repræsenterer.

 

Stk. 6. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 


Referat af generalforsamlingen:

Formand Bjørn Strange bød velkommen.

 

Ad 1: Valg af dirigentBjørn Strange foreslog velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen, som blev valgt og straks konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

Ad 2: Valg af referent: Linda Stensdal blev valgt.

 

Ad 3: Valg af 2 stemmetællereClaus Lund Nielsen, Skiklubben i Hareskoven og Birger Vick, bestyrelsen i FCF blev valgt. 

 

Ad 4: Identifikation af stemmeberettigede:

Hans Randbæk, formand Red Barnet, Furesø Lokalforening

Pernille Starnø, Azurmalerne

Stema Thomsen, FCF 

Jacqline Fester, Foreningen for efterladte efter Selvmord

Pia Ingevold, Farum Volleyboldklub, bogholder i FCF

Claus Lund Nielsen, Skiklubben i Hareskov

Vibeke Jensen, Kasserer i Ældresagen Farum

Birthe Olesen, Ældresagen i Værløse

Poul Lyneborg, Furesø by og land 

Gitte L. Åkjær,  Scleroseforeningen,  Kulturelt  Samråds bestyrelse

Bjørn Strange,  Farum boldklub og formand FCF, gruppeleder Ældrefodbold

Susanne Olsen, næstformand FCF, Danske Handicaps organisationer

Vivi Nobel, FCF og Gigtforeningen.

Birger Vick, FCF og natteravnene

Linda Stensdal, Farum Gospel, FCF

Alic Rosenlund, enkeltmedlem, FCF

Anne Gram, Skiklubben Hareskov og FCF 


Ad 5: Beretning Frivilligcenter Furesø 2015

Frivilligcenter Furesø forstærkede i 2015 sin indsats på en række kerneområder. 

 

Etablerings- og udviklingsfasen er et overstået stadium, og vi er i dag – 5 år efter opstarten – en organisation, der, med Anders Poulsen som daglig leder, rådgiver, sparrer, underviser, inspirerer og iværksætter.

Dansk Røde Kors, Ældresagen, Seniorrådet, Center for Social og Sundhed, JobCentret, Kulturelt Samråd, Furesø Idræts Råd, Marie Kruses Skole, Plejecenter Lillevang kan vi notere på listen over dem, som vi samarbejder med.

Hvilke konkrete initiativer har vi haft deltagelse i:

 • Projekt ”Mental sundhed gennem Fællesskab” i Espebo og Vesterbo i Værløse støtter vi op om fællesskab som udmøntes i fast søndagscafe, fælles gåture, kreativt værksted.
 • Frivilligcentret medvirker til søsætning af projektet, men det er beboerne som gennemfører det.
 • Projekt ”Cykeltræning” har haft 6 deltagere og ligesåmange instruktører på asfaltbanen ved Ungehuset og mange forespørgsler om, hvornår det begynder igen her i foråret.
 • Projekt ”Ensomhed hos Seniorer” er iværksat af Furesø Kommune, men midlerne er opbrugte og
 • en gruppe med Stema, Alic og Anne fra Frivilligcentret og Ilse fra Seniorrådet søger at videreføre arbejdet.
 • Projekt ”Nabohjælp” med initiativer til forebyggelse af indbrud er sat i værk, og fra politisk hold ser man det gerne forankret i Frivilligcentret.    
 • Projekt ”Samskabelse for de mest udsatte børnefamilier” drives af Dansk Røde Kors, og vi er involveret i følgeordninger for børn til skole/idræt og i et initiativ vedr. julehjælp.

Projekter:

 • Vi har afholdt foredrag på Kruse om at være forældre til en misbruger.
 • Vi har haft et seminar styret af 2 psykologer til at tale om ensomhed og isolation blandt seniorer.
 • Vi har deltaget i de fælleskommunale tiltag Sundhedsdagen, Kultur og foreningsfestivalen og vi afholdt Frivillig Fredag, hvor Social og Sundheds nye film blev præsenteret
 • Selvhjælp modtog i 2015 ikke støtte fra Socialministeriets puljemidler. Vi valgte på trods heraf, at videreføre grupperne, selv om vi ikke kunne ansætte en koordinator, og så måtte Anders og Stema påtage sig arbejdet.
 • Kroniske smerter (Stema), Stress (Eva), Sorg og tab (Conny) Kom videre mand – gruppe for arbejdsløse mænd (Claus)
 • Vi har en gruppe af deltagere fra det tidligere Aktive Hænder som mødes hver tirsdag,
 • Vi har en Livskvalitetscirkel, hvor 6 – 7 voksne kvinder mødes hver 6. uge.
 • Vi har ”Forglem mig ej” gruppen – 20 – 25 kvinder med indvandrerbaggrund – som mødes i Stien. De har modtaget § 18 midler til kondicykler og er meget indstillede på at tage flere kvinder ind og fortsætte med fokus på fællesskab og motion.
 • Og ved årets slutning var der optræk til en gruppe ”Familiepolitisk Netværk”.

På foreningssiden har vi ved årets udgang sagt farvel til Casper Damsgaard, der startede som frivillig samtidig med Centret og som forlader det nu med fuldtidsarbejde i 2 indkøbscentre. Vi tog en varm og hjertelig afsked med Casper d. 18. december ved et arrangement, hvor hans samarbejdspartnere fra foreningslivet sammen med bestyrelsen sagde tak for hans indsats. 

Det blev samtidig til en overdragelse til Christine, som skal forsøge at leve op til det fine niveau og den respekt, der har stået om Frivilligcentrets foreningsstøtte. 

Lad mig blot nævne de seneste to foreninger vi arbejder med:  Farum Senior Motion og Seniorbofællesskabet Midgården. 

Det er en lang række af foreninger, der har benyttet sig af den grafiske kompetence vi er lykkedes med at knytte til os og jeg hører, at Frivilligcentrets imødekommenhed roses blandt dem vi er i kontakt med.

 

På bestyrelsessiden har arbejdet båret præg af lyst til at påtage sig nye initiativer.

 • Vi holdt i sommer en konference, hvor vi blev præsenteret for overvejelser om etablering af socialøkonomisk virksomhed og fik en meget inspirerende gennemgang af Fødevarebanken, som driver en virksomhed med 130 frivillige i Københavnsområdet og et mindre antal i Århus og Randers. Fødevarebanken er en socialøkonomisk virksomhed, hvis mission er at aftage overskudsvarer fra store virksomhed som Coop og Arla og videreformidle varerne til institutioner.
 • Vi har også holdt et aftenmøde, hvor vi med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse fik gennemgået, hvilke styrker og svagheder i FrivilligCentret Christine kunne identificere og vi påbegyndte overvejelser af, hvordan en medarbejder med fokus direkte på fondsansøgninger og en større gruppe af faste ”nye seniorer”, kunne styrke vores placering i lokalsamfundet.
 • Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb, hvor Anders løbende har gennemgået progressionen i de projekter FrivilligCentret har medvirket i og besvaret de vurderinger og vores nysgerrighed på en meget instruktiv måde.
 • Det er vores opfattelse, at samarbejdet i bestyrelsen og den gensidige lydhørhed har været meget stor, fordi Anders’ direkte samarbejde med Furesø Kommunes medarbejdere har løftet vores viden, indsigt og måske indflydelse. 

Jeg har nævnt Anders, Christine og Casper, men jeg skylder også at rette en varm tak til vores frivillige regnskabsfører Pia Ingevold, som gennem hele året har holdt et skarpt og vågent øje med vores udgifter. Pia er i Frivilligcentret rigtig mange timer og hendes indsats er meget værdsat.

Så vil jeg gerne sige tak til de to bestyrelsesmedlemmer, der i dag forlader FrivilligCentret.

Det er Birger Vick og Vivi Nobel.

Birger har som repræsentant for Natteravnene været med fra FrivilligCentrets begyndelse. Du har været en kasserer de første år, og du har medvirket til at gøre os til en organisation, der har et kendemærke i, at vi aldrig skal blive selvfede. At vi stadighed skal holde fast i, at frivilligheden skal være baseret på, at der til enhver tid skal være plads til alle. Din skarpe røst har altid talt imod, når noget blev for elitært, når vi kom til at lægge mere vægt på, hvad kommunen eller akademikere mente end på, hvad der var det enkelte menneskes behov. Samtidig har du, når vi har haft svære diskussioner, hvor du ikke har været enig i bestyrelsens beslutninger, fastholdt, at du bakkede op om fællesskabet og respekterede, at du var i mindretal. Det hedder loyalitet. Den holdning skal du have tak for og held og lykke med dit arbejde som frivillig andre steder fremover.

Også til Vivi vil jeg gerne sige tak. Du har repræsenteret Gigtforeningen og holder op nu, fordi du er blevet valgt til bestyrelsen i et andet FrivilligCenter. Du har været et meget lyttende og efterspørgende medlem af vores bestyrelse. Du har altid søgt efter løsninger, men løsninger der var baserede på, at du havde fået stillet de nødvendige spørgsmål. Du bor ikke her i kommunen, og du har haft megen sygdom at kæmpe med – både i familien og i dit arbejde. Det har nogle gange ført til, at du har sendt afbud og så har din mening været savnet. Det har været godt at have dig med, fordi din holdning fører til, at beslutninger bliver mere kvalificerede. Tak for dit engagement.

Så skal jeg sige, hvorfor jeg selv holder op som formand.

 

Det er ganske enkelt. Min mission er gennemført. Jeg har været formand i fire år og i den periode, har vi fået et stærkt funderet, godt ledet team sat i spidsen for den daglige drift, og vi har en engageret og meget kvalificeret bestyrelse. Vi er anerkendte som troværdig samarbejdspartner. Jeg er ikke visionær på området, og jeg kan bedre lide at have fingrene i konkret arbejde end organisationsudvikling.

Senere vælger vi en ny formand, og jeg fortsætter som bestyrelsesmedlem. Jeg bliver ved at kende Jer, men overlader trygt roret til min efterfølger.

Så vil jeg gerne sige tak til Furesø Kommune, som har været vores vigtigste samarbejdspartner, uden at forklejne de andre samarbejdspartnere.

Og til allersidst : Tak til Jer bestyrelseskolleger, fordi jeg har fået lov til at lære Jer at kende og få nye vinkler på min tilværelse.

p.b.v. Bjørn Strange


Dirigenten spurgte herefter til bemærkninger til beretningen. Der var ingen og beretningen blev vedtaget. 


Ad 6: Revideret årsregnskab forelægges til godkendelse af revisor.

Revisor Claus Carlsen startede med at henlede vor opmærksomhed på, at der er afgivet en blank påtegning, hvilket på alm. dansk betyder, at revisor ikke har nogen bemærkninger til regnskabet. 

Herefter blev regnskabets tal gennemgået.

Driftsregnskabet udviser underskud. Det er ikke vores opgave at samle midler sammen, tværtimod skal vi vise, at vi bruger vores tildelte midler til gode formål. 

Status blev herefter gennemgået og det vigtigste her er, at vi trods det realiserede underskud i 2015 fortsat har en positiv egenkapital.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. Gitte Åkjær spurgte om bilagskontrollanten har haft spørgsmål. Pia svarede, at på nær et senere fremskaffet bilag, så var der ingen kommentarer fra bilagskontrollanten. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 


Ad 7: Indkomne forslag:

Dirigenten har ikke modtaget forslag til behandling. 


Ad 8: Kontingent

Bestyrelsen indstiller, at det fortsætter på nuværende niveau og dette blev vedtaget.


Ad 9: Budget for det kommende år

Formanden fremviste budget for det kommende år. Budgettet viser nogenlunde samme udgiftsniveau som i 2015. Vi adskiller os på projektomkostninger, hvor vi ikke har fået tilskudsmidler til Selvhjælp, men vi fortsætter og har 60.000 som er modtaget som indtægt.

 

Indtægter 765.000 og udgifter 725.000

 

Da Birthe Olesen hørte, at vi ikke havde fået projektmidler spurgte hun, hvad vi havde søgt til og hvorfor vi ikke har fået noget.

 

Anders svarede, at Selvhjælp er søgt via PUF puljen. I år bruger vi konsulentbistand til at søge disse midler. Birthe efterlyste kreativitet i, hvad vi søger til. Vivi kunne oplyse, at hendes erfaring fra et andet frivillig center var, at trods kreativitet havde de heller ikke modtaget PUF midler. Det er svært at opnå PUF midler, hvilket skyldes, at der er strammet op via Socialstyrelsen.

 

Vi tænker kreativt og søger fonde f.eks. Nordea og Tryg.

 

Poul Lyneborg gav et tip om, at Nordea har et pulje på 25 mio  kr. til lokalforankrede projekter.

 

Dirigenten takkede for de gode forslag og generalforsamlingens evne til at tænke ud af boksen.

Budgettet blev herefter godkendt. 


Ad 10: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der skal vælges 4 i lige år og 3 i ulige år.

Formandsposten skal vælges på generalforsamlingen. Dirigent foreslog valg til bestyrelsen først og herefter valg af formand.

A: Valg af formand. Bjørn foreslog Anne Gram som formand. Anne har været i bestyrelsen i 2 år og har meget foreningserfaring bl.a. fra Skiklubben i Hareskoven, Spejdernes Genbrug mv. Anne har meget lyst til formandsarbejdet dels pga den siddende bestyrelse og dels brænder hun for frivilligt arbejde. Anne har let ved at se perspektivet ved frivilligt arbejde, som gør en masse godt dels for dem, der modtager og dels for dem, der yder.  Anne har lyst til at arbejde sammen med Furesø Kommune.

B: Anne Gram og Bjørn Strange blev valgt

 

C: Bjørn Strange foreslog 2 kandidater:  Hans Rendbæk, Red Barnet og Pernille Starnø, Azurmalerne. De blev begge valgt

 

D: Alic Rosenlund blev genvalgt

 

Dirigenten spurgte efter andre forslag. Der var ingen og Anne var hermed valgt. 


Ad 11: Valg af 3 suppleanter:

 

Valgforbund 1: Bjørn Strange kommer med en repræsentant fra Furesø Idræts Råd. Der var ingen andre forslag og   generalforsamlingen gav tilladelse til, at dette gøres.

 

Valgforbund 2: Marianne Rosenvold har ikke tilkendegivet, at hun fortsætter. Susanne Olsen efterspurgte én blandt de fremmødte. Der var ingen, der meldte sig. Bjørn Strange skal være dirigent på Ældresagens generalforsamling i morgen og fik hermed tilladelse til at finde en suppleant blandt Ældresagen. 

 

Valgforbund 3: Stema Thomsen genopstiller


Ad 12: Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:

 

Lars Køster Svendsen og Gitte L. Åkjær.

 

Lars Køster Svendsen blev valgt som bilagskontrollant med Gitte L. Åkjær som suppleant til bilagskontrollanten.

 

Birger fremførte, at der skulle være 2 bilagskontrollanter. I vedtægterne fremgår ikke, at der skal være en bilagskontrollantsuppleant. Hvis opdelingen skal være således, skal det ændres i vedtægterne og op på næste generalforsamling til vedtagelse. 

De to bilagskontrollanter er valgt som ligeværdige og der er en intern arbejdsdeling om, hvem der kontrollerer. 


Ad 13: Eventuelt:

Gitte L. Åkjær henledte generalforsamlingens opmærksomhed på et notat, hun havde omdelt. Projekt henvender sig til foreninger og børn/unge af anden etnisk oprindelse og hvad de kan gøre for hinanden. Der opfordres til, at dette tages med hjem og præsenteres for de enkelte foreninger.

Birger Vick takkede for den tid, han har haft i FCF, for formandens pæne ord.

Vivi Nobel takkede ligeledes for sin tid i bestyrelsen. Tillykke til Anne Gram og held og lykke til alle i FCF bestyrelse. Træder kun tilbage pga. for meget arbejde

Poul Lyneborg komplimenterede FCF hjemmeside, men mangler en side med nyheder  bl.a. om generalforsamlingen. Formandens beretning kommer på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Anders Poulsen henviste endvidere til, at FCF er begyndt af bruge Facebook.

Susanne Olsen takkede, på bestyrelsens vegne, formanden for sin store indsats. Det er fantastisk at nogen tør komme efter dig, der bare har sørget for alt. Du har i den grad sørget for omsorg for bestyrelsesmedlemmer og samtidig været professionel. Du kom på det rigtige tidspunkt og formåede at få os igennem nogle skær, som vi skulle igennem, inden vi nåede hertil, hvor vi er i dag. Man kan være dygtig, men det tæller også hvilket menneske man er. Det var ikke svært at overlade formandsposten til dig og det har været let at være næstformand. Din måde og indsigt har båret store forandringer igennem. Heldigvis beholder vi dig i bestyrelsen. Tak for din store indsats.

Dirigenten kunne herved afslutte generalforsamling. 

Bjørn Strange takkede dirigenten.